Reglement voor het 50ste Schoolschaaktoernooi van Nissewaard.

 

 

 

 

Voorlopig Reglement voor het 50ste Schoolschaaktoernooi van Nissewaard.

Wijziging d.d. 15-03-2023; 
- Wijzigen van de team grootte van 5 naar 4. Artikel 1 en overzicht van de prijzen.
- Regels rondom de bedenktijd, gebruik klok en de 50 zetten regel. Artikel 7.

De basis voor ons schoolschaakreglement is het officiële FIDE-reglement. Op verschillende punten zijn echter bepaalde versoepelingen en aanpassingen nodig. Dit, omdat:

 1. Het schoolschaaktoernooi voor veel kinderen een eerste opstap naar het schaakspel is en er dus vaak nog veel te leren valt.
 2. Er bij de meeste scholen geen schaakklokken aanwezig zijn, waardoor ook de tijdsduurbepalingen minder strikt genomen kunnen worden.

  Het toernooi staat en valt met de sportiviteit, coulance(flexibiliteit) van de schakers, de teamleiders en de organisatie van het toernooi. In het schoolschaakreglement treft u tevens aan welk deel van het FIDE-reglement voor ons van toepassing is. Hierin terug te vinden zijn regels omtrent:
  - De samenstelling van de schaakteams.
  - De speelomgeving en het schaakmateriaal.
  - De rol en het gedrag van de begeleiders.
  - Het gedrag van de spelers, Teamleiders en de toeschouwers.
  - De regels van het schaakspel.
  - Wedstrijdregels.
  - Het speelsysteem en de speelduur.
  - Puntentelling en criteria voor rangorde.
  - Wedstrijdleiding en eventueel beroep.

Tot slot:
De algemene leiding van dit toernooi berust bij de organisatie van Schoolschaken Nissewaard. Zij is belast met de uitvoering en handhaving van het reglement, beslist in alle geschillen en onvoorziene gevallen, en kan taken delegeren aan een aangewezen competitieleider. Tegen de door Schoolschaken Nissewaard, of de aangewezen competitieleider genomen beslissingen is geen beroep mogelijk. We adviseren sterk om alle regels aandachtig door te lezen. Daarmee kunnen misverstanden worden voorkomen!

Reglement voor het Schoolschaaktoernooi van Nissewaard.

Artikel 1. Schaakteam

Een team bestaat uit 4 spelers die als leerling van de school of vestiging staan ingeschreven. Zijn er meer teams dan moet team 1 het sterkst zijn. De namen van de teamleden moeten tenminste voor aanvang van de eerste speelronde bekend zijn bij de wedstrijdleiding.

Artikel 2. Bordvolgorde

De bordvolgorde is na de 1e wedstrijd bindend. De sterkste speler speelt op bord 1, die daarop volgt op 2 enz.

Artikel 3.Reserves

Indien gedurende het toernooi een reservespeler ingezet moet worden geldt het volgende. De reserve speelt op het bord van de afwezige, óf de spelers schuiven door naar een 'hoger' bord, en speelt de reserve op bord 4. Behaalde punten komen toe aan de reserve, en tellen mee voor het totaal voor het team.

Artikel 4. Schaakmateriaal

Het bord moet uitgevoerd zijn in lichte en donkere, goed te onderscheiden velden van tenminste 4 x 4 cm. De stukken zijn van het 'Staunton'- type, waarbij de Koning tenminste 7 cm hoog is. Indien bord en/of stukken in belangrijke mate hiervan afwijken kan de begeleider van het uitspelende team weigeren de wedstrijd te doen spelen.

Artikel 5. Bord en kleur.

Door de toernooileiding wordt per ronde aangegeven welke teams tegen elkaar spelen. Het eerstgenoemde team speelt thuis en speelt met ZWART op bord 1, en 3 en met WIT op bord 2 en 4.

Artikel 6. Puntentelling

Bordpunten per speler: winnaar krijgt 1 punt; bij remise ½ punt en de verliezer 0 punten. Teampunten: winnaar krijgt 2 wedstrijdpunten [3 of meer bordpunten], bij remise 1 wedstrijdpunt [2½-2½], en bij verlies 0 wedstrijdpunten.

Artikel 7. Klok

De wedstrijden worden zonder klok gespeeld. De maximale schaaktijd per partij bedraagt 45 minuten. Indien er na deze tijd geen winnaar is, en geen remise wordt overeengekomen, kan door de wedstrijdleiding een klok worden bijgezet waarop 5 min per persoon bedenktijd wordt ingesteld. Daarnaast is ook de 50-zetten regel van toepassing (Indien er gedurende 50 zetten geen stuk is geslagen is het remise).

Artikel 8. Kampioen

Het team dat de meeste wedstrijdpunten behaalt is “Schoolschaakkampioen van Nissewaard”. De volgorde aan het einde van het toernooi wordt bepaald door het aantal wedstrijdpunten. Als dit gelijk is, beslist het aantal bordpunten. Als aan het einde van het toernooi twee of meer teams hetzelfde aantal wedstrijdpunten en hetzelfde aantal bordpunten hebben, wordt hun volgorde bepaald door het aantal bordpunten uit de onderlinge wedstrijd. Als het aantal bordpunten in de onderlinge wedstrijden gelijk is, beslist het aantal bordpunten in de onderlinge wedstrijden met weglaten van het laatste bord. Als dit ook gelijk is, met weglaten van het een na laatste bord; en zo verder. Als dit geen beslissing brengt, dan is er sprake van een gedeelde plaats.

Indien er vanuit andere gemeenten ook teams meedoen aan dit toernooi, zal er per gemeente een bokaal te winnen zijn, wanneer er 3 of meer teams vanuit die gemeente deelnemen.

Artikel 9. Speelsysteem

Het toernooi verloopt in 5 ronden volgens het Zwitserse systeem op weerstandspunten. Elke ronde word ingedeeld door de door Schoolschaken Nissewaard aangewezen Wedstrijdleider.

Artikel 10. Begeleiding en toeschouwers

Tijdens het toernooi worden de wedstrijden begeleid door Tafelbegeleiders, die eventuele problemen zelfstandig mogen oplossen.
Alleen personen die als zodanig zijn aangemeld bij Schoolschaken Nissewaard mogen optreden als Teamleider. Vervanging dient voor aanvang van het toernooi te worden gemeld. Teamleiders bemoeien zich niet met de wedstrijd, behoudens overleg met de Tafelbegeleider. Toeschouwers onthouden zich van gedrag dat storend kan zijn voor de schakers. Spelers die klaar zijn met hun partij worden beschouwd als toeschouwers en wordt geacht niet bij de borden te blijven hangen.

Artikel 11. Arbitrage

Een meningsverschil tussen Teamleiders en Tafelbegeleiders betreffende (aspecten van) de wedstrijd wordt bij voorkeur gezamenlijk opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt neemt de Wedstrijdleider een beslissing. De uitspraak van de Wedstrijdleider is bindend.

Basisregels

 1. Zetten van stukken.

- een stuk mag maar met 1 hand aangeraakt worden.
- bij rokade moet eerst de Koning en dan pas de Toren gezet worden
- aanraken is zetten en loslaten is gezet [ook aanraken met een stuk]. Als de stukken goed moeten worden gezet dient dat voordat je dat doet aan de tegenstander te worden gemeld.
- opzettelijk aanraken van een stuk van de tegenstander betekent slaan indien mogelijk

 1. Een partij leidt tot remise indien:

- dat door de spelers wordt besloten (altijd eerst overleggen met de teamleider(s)
- er geen af te dwingen winst kansen meer zijn:

 1. Koning tegen Koning.
  b. Koning met Loper tegen Koning.
  c. Koning met Paard tegen Koning.
  d. Koning met twee Paarden tegen Koning
  e. Na toepassing van de 50-zetten regel geen schaakmat ontstaat
  f. Dezelfde stelling 3x op het bord ontstaat, en er tussentijd geen stuk is geslagen
  g. Er sprake is van pat
 2. Pat is de situatie waarin de koning niet schaak staat, maar geen zet kan doen zonder zichzelf schaak te zetten, terwijl een zet met een ander stuk niet mogelijk is. Pat leidt tot remise.

N.B. Kijk als Tafelbegeleider of al deze zaken goed verlopen en corrigeer daar waar nodig. Controleer bijvoorbeeld eerst of het daadwerkelijk mat is voordat de stukken worden teruggezet of opgeruimd.

 

Prijzen

- De Kampioen verdient de wisselbeker gedurende één jaar. Wordt de wisselbeker 3 jaar achtereen gewonnen, dan blijft deze in het bezit van het winnende team (school).
- De teams op de eerste 5 plaatsen verdienen een beker.
- De teamleden van de beste 3 teams verdienen een medaille.
- De beste schaker op het eerste bord is individueel kampioen van het Schoolschaaktoernooi en verdient een beker.
- De beste schakers op de borden 1 t/m 4 verdienen een medaille.
- Een beker voor het beste team van een gemeente, niet zijnde Nissewaard, indien meerdere gemeenten deelnemen. (Minimaal 3 deelnemers per gemeente)